[ Back to home ]
City Of Bayswater

Translation Service

Translator Logo

If you require a translator or a City of Bayswater document interpreted please call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 and ask them to telephone the City of Bayswater 08 9272 0622 Our business hours are 8.30am– 5.00pm. There is no fee for this service.

Interpreting services are available either through phone interpreters (that can be provided immediately or pre-booked) or onsite interpreters who can visit City of Bayswater premises (pre-booking will be required).

Italian

Se avete bisogno di un interprete o di tradurre un documento per la City of Bayswater, vi preghiamo di chiamare il Servizio di Traduttori e Interpreti (TIS National) al numero 131 450 e chiedere di telefonare alla City of Bayswater (08) 08 9272 0622 .

Il nostro orario di lavoro e’ dalle 8.30 am. Alle 5 pm. Questo servizio e’ gratuito.

Il servizio interpreti si puo’ avere sia con interpreti al telefono che con un interprete che puo’ venire di persona negli uffici della City of Bayswater (e’ necessario pero’ prenotare).

Vietnamese

Nếu quý vị cần một thông dịch viên hay một tài liệu của Thành phố được dịch qua một ngôn ngữ khác, hãy gọi Dịch vụ Thông dịch và Phiên dịch Quốc Gia (Translating and Interpreting Service – TIS) qua số 131 450 và yêu cầu gọi cho Thành phố Bayswater qua số 08 9272 0622. Giờ làm việc của chúng tôi là 8:30 giờ sáng – 5:00 giờ chiều. Đây là dịch vụ miễn phí.

Dịch vụ thông dịch được cung cấp bởi thông dịch viên qua điện thoại hay đến tận các văn phòng của Thành phố (tuy nhiên phải được sắp xếp trước).

Simplified Chinese

如果你需要口译员帮忙,或翻译你收到的本市府文件,请拨电话给口笔译服务处(全国总处),电话号码131 450,请他们接通文森特市市府,City of Bayswater 9272 0622. 本市府办公时间为上午8:30 时至下午5:00 时。服务不收费用。

口译服务可通过电话传译,或派口译员到文森特市府办公室面谈(需预约)。

Greek

Αν χρειάζεστε διερμηνέα ή την μετάφραση ενός εγγράφου του Δήμου, παρακαλούμε καλέστε την Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων (TIS National) στο 131 450 και ζητήστε να τηλεφωνήσει το Δήμο του Bayswater στο (08) 9273 6000. Οι ώρες εργασίας μας είναι από 8.30π.μ. έως 5.00μ.μ. Δεν υπάρχει καμία χρέωση για την υπηρεσία αυτή.

Υπηρεσίες διερμηνείας είναι διαθέσιμες είτε με διερμηνείς μέσω τηλεφώνου ή με επιτόπου διερμηνείς οι οποίοι μπορούν να επισκεφθούν το Δήμο του Bayswater (χρειάζεται όμως να γίνει κράτηση εκ των προτέρων).

Macedonian

Доколку ви е потребен преведувач или превод на документ издаден од oпштината, ве молиме повикајте ја cлужбата за преведување (TIS National) на 131 450 и побарајте да ве поврзат со општината Bayswater 9272 0622. Нашето работно време е од 8.30 часот наутро до 5.00 часот попладне. Оваа услуга не се наплаќа.

Преведувачките услуги се обезбедуваат преку преведувачи на телефон или преведувачи на терен кои можат да ги посетат просториите на општина Bayswater (терминот треба да се закаже однапред).

©Copyright 2019. City of Bayswater. All rights reserved.
Website by IBC Digital / Powered by Verdi CMS